Často kladené otázky a odpovědi

1. Platí se u Vás školné?

Ne. Jsme státní škola a školné se u nás neplatí.

2. Proč neznámkujete?

Pohled rodičů: Pro nás je cennější slovní hodnocení než hodnocení pomocí klasické stupnice 1-5. Ze slovního hodnocení se přesně dozvídáme, co ocenit a kde zapracovat. Děti se přirozeně poměřují: "Mami, Pepíček už umí číst úplně plynule." nebo "Maruška už počítá do stovky." Je pro nás důležité, že i když se děti poměřují, neslyšíme od nich, že někdo má samé jedničky a jiný pětky, že je někdo horší a někdo lepší. Děti se učí vnímat svou výjimečnost a výjimečnost druhých lidí a respektovat odlišnosti. Soustředí se na učení, ne na známky. Ponecháváme jim jejich vnitřní motivaci. Věříme, že děti, které nejsou známkované, lépe poznávají samy sebe. Ohodnotí, který předmět jim jde s lehkostí podle skutečnosti, ne podle toho, jaké mají známky. Během výuky používají také sebehodnocení, a to bez negativních emocí: "Maminko, tohle už dokážu úplně sám, tady potřebuji ještě pomoc a tady mi to nejde vůbec." Při sebehodnocení neprožívají pocit méněcennosti. K této problematice doporučujeme zajímavý dokument o známkování:
Jana Nováčková, https://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs&t=551s

3. Jak budu mít jistotu, že moje dítě ve škole prospívá, když nebude mít známky? Poznám to?

Pohled rodičů: Ano, poznáme to - ze slovního hodnocení učitele a ze sebehodnocení dítěte. Poznáme to také během rodičovských schůzek, na které děláme spolu s dětmi přípravu a kde se scházíme ve trojici žák - učitel - rodič. Předem se na ni připravíme tak, že si děti pod dohledem rodičů doma zhodnotí znalosti a dovednosti v jednotlivých předmětech do učitelem připravené tabulky. Na schůzce přidá učitel hodnocení ze svého pohledu. Spolupráce dítěte, učitele a rodiče je z našeho pohledu klíčová.

4. Jedete ve třídách podle osnov?

Pohled učitele: Ano. Třída plní školní vzdělávací plán ve stejném rozsahu jako běžné třídy.

Pohled rodičů: Například v matematice některé z našich dětí osnovám dokonce utíkají. Mají možnost počítat podle své rychlosti, a proto jsou mnohem rychleji na konci učebnice, čímž zároveň motivují své spolužáky.

5. Jak můžete zajistit individuální přístup ve skupině kolem 20 dětí?

Právě v centrech aktivit. Konkrétní příklady: Děti mají v centru aktivit nastudovat jednoduché informace o trávicí soustavě a připravit si přednášku pro spolužáky. Individuální přístup v tomto případě je v tom, že pro koho jsou informace příliš jednoduché, může jich nastudovat mnohem víc z knih okolo. V písance děti postupují individuálním tempem, průběžně práci ukazují učiteli. Naťukneme jakékoliv učivo, na které narazíme a které někoho zajímá. Např. pokud při probírání tvarů slov někdo zmíní pády, stručně si o nich řekneme, i když nejsou v plánu pro danou třídu. Kdo chce, může tak postupovat "napřed".

6. Co když bude muset mé dítě přestoupit do jiné školy? Je to možné, když nemá žádné známky?

Pohled učitele: Ano, samozřejmě je to možné. Slovní hodnocení můžeme kdykoliv převést na známky, pokud je potřeba. Případný přestup není problém.

7. Co si představujete pod respektujícím přístupem?

Učitel si nevynucuje respektování pravidel strachem (křikem nebo hrozbou trestu), ale společným vyvozováním pravidel. Děti si spolu s učitelem vyvodí pravidla chování. Při porušování si je vzájemně připomínají. Zodpovědnost za jejich dodržování mají všichni, ne jen učitel.

8. Vybírají si tuto školu více děti se specifickými potřebami?

Pohled učitele: Ne. Jsou zde především děti rodičů, kteří se o vzdělávání zajímají a aktivně spolupracují. Ve třídách jsou děti se specifickými potřebami v podobném poměru jako v běžných třídách.

9. Mají děti domácí úkoly?

Pohled učitele: Ano. Pracujeme s domácí přípravou, která se postupně vyvíjí. Učíme děti plánovat práci, dáváme jim možnost volby, což zvyšuje jejich motivaci. Např. ve 3.C si děti z pěti připravených úloh vyberou minimálně tři, které musí splnit v jednom týdnu. Samozřejmostí je pravidelné procvičování čtení, které si děti zaznamenávají do týdenního plánu.

Pohled rodiče: Možnost volby a plánování při domácí přípravě učí děti postupně domýšlet důsledky svých rozhodnutí - přípravu nechám na poslední chvíli, nebo si ji naplánuji v průběhu týdne.

10. Jsou tyto třídy Montessori?

Pohled učitele: Nejsou, ale někdy používáme Montessori pomůcky při práci v centrech aktivit a při některých hodinách. Děti si během výuky vybírají pomůcky z oblasti českého jazyka, matematiky a přírodovědy. V závěru hodiny reflektují, jaké pomůcky si vybraly a co se naučily nebo si uvědomily.

11. Plánujete pokračovat i na druhém stupni?

Pohled učitele/rodiče: Ano. Připravujeme podmínky pro pokračování i na druhém stupni.

12. Dokáže program Začít spolu zajistit, aby měly všechny děti stejnou úroveň znalostí?

Pohled učitele: Nesetkala jsem se během své praxe se třídou, kde by děti měly stejnou úroveň znalostí. V Nové třídě se děti setkávají se stejným učivem jako v běžné třídě, liší se spíše ve způsobu práce. Děti mají prostor prohlubovat své znalosti a dovednosti podle zájmu při práci s Montessori pomůckami a v centrech aktivit.

 
 
 

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Nadání není překážkou

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0003

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Spolu dobrými lidmi

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV06-0006

Královéhradecký kraj podpořil školu v programu Moderní technologie a jejich všestranné využití

Královéhradecký kraj
Smlouva č. 21SMV02-0024

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

Odloučené pracoviště bylo vybaveno za podpory nadačního fondu Zeměkvět.

Nadační fond Zeměkvět

Děkujeme našim sponzorům:


 
Tvorba webu Unigena